Ja hoor, veel nieuws onder de zon. Daar brengen wij u dan ook graag van op de hoogte.

U vindt het recentste nieuws hier. Zoekt u wetgeving, publicaties of andere informatie die u kan afdrukken?

Dan kan u hier terecht.

Bedrijfswagens: daling VAA door stijging referentie CO2 uitstoten

26/12/2019

De koning heeft bij KB van 3 december 2019 de referentie uitstoten herzien (art. 36, §2 WIB92)

Meldingsplicht fiscale constructies

26/12/2019

Op 12 december ’19 nam de kamer met ruime meerderheid de EU-Richtlijn inzake de nieuwe meldingsplicht over. Zij verplicht intermediairs en belastingplichtigen om vanaf de zomer 2020 informatie te rapporteren over mogelijke agressieve fiscale planningstechnieken met een grensoverschrijdend karakter.

Bedrijfseconomisch inzicht artikel 49WIB92 - Kosten OG aftrekbaar

20/12/2019

Hof van beroep te Gent, 3 december 2019

December voorschot BTW

20/12/2019

OPGELET: Decembervoorschot BTW te betalen voor 24 december 2019

Nederlandse btw-plichtige eenmanszaken: NIEUW BTW NUMMER

26/11/2019

Nieuwe taks op effectenrekeningen vanaf 10 maart 2018

13/03/2018

Vanaf 10 maart 2018 moet elke natuurlijke persoon die tijdens de referentieperiode één of meer effectenrekeningen aanhoudt, in België of in het buitenland, op zijn aandeel in de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten op deze rekeningen, een taks van 0,15% betalen.

Is uw bedrijfs GDPR-Ready?

02/01/2018

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet u vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt (of u dit nu in uw datacenter of in de cloud buiten de EU beheert).

Gewijzigde voordelen alle aard voor pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement

11/12/2017

De voordelen van alle aard met betrekking tot het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement, worden forfaitair vastgesteld op:

Derde is nu ook aansprakelijk na ‘quasi-veroordeling

20/11/2017

Personen die als daders of als medeplichtigen van fiscale misdrijven werden “veroordeeld”, zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de ontdoken belasting (art. 458 WIB 92 en soortgelijke bepalingen in andere belastingwetten: 73sexies Wbtw, 72 W.Succ., 207quater W.Reg., 207sexies WDR).

Fiscaal controleur mag vragen stellen aan de werknemer van een belastingplichtige

11/09/2017

De fiscus mag zich bij de uitoefening van haar controlewerkzaamheden ook richten tot de werknemers van een belastingplichtige. Het Brusselse hof van beroep oordeelt dat die niet hoeft te beschikken over een (bijzondere) volmacht omdat een controle geen wijziging van de rechtstoestand van de belastingplichtige met zich meebrengt.

Pagina's