Vanaf 10 maart 2018 moet elke natuurlijke persoon die tijdens de referentieperiode één of meer effectenrekeningen aanhoudt, in België of in het buitenland, op zijn aandeel in de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten op deze rekeningen, een taks van 0,15% betalen.

dinsdag 13 maart 2018 - 8:26

  • Deze taks is enkel verschuldigd als het aandeel van de titularis in de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten (aandelen, obligaties, kasbons, warrants,..) op die rekening(en) 500.000 euro of meer bedraagt. 
  • De nieuwe taks geldt niet voor effectenrekeningen aangehouden door rechtspersonen