donderdag 1 december 2022 - 15:47

Beste klant

 

Via diverse wetgeving naar aanleiding van de covidcrisis [programmawet van 20 december 2020, BS 30 december 2020.] werd in 2020 het tarief van de gewone investeringsaftrek verhoogd van 8 % naar 25 % voor investeringen gedaan tussen 12 maart 2020 en 31 december 2022 door zelfstandigen of vennootschappen die op grond van artikel 1:24, § 1-6 WVV als klein worden aangemerkt.

 

Het tijdelijke karakter van de verhoging van het tarief houdt in dat na 31 december 2022 de oude regels terug van kracht worden. Bijgevolg zullen kwalificerende investeringen gedaan vanaf 1 januari 2023 slechts in aanmerking komen voor een gewone investeringsaftrek aan het basistarief van 8 %. [Tenzij de wetgever per jaareinde opnieuw wijzigingen aan de regeling aanbrengt.]

 

Ter herinnering zetten we nog even de basisprincipes van de gewone investeringsaftrek op een rij dewelke cumulatief dienen vervuld te zijn. Het moet gaan om investeringen:

  • door natuurlijke personen die winsten of baten behalen of “kleine” vennootschappen (op grond van artikel 1:24, § 1-6 WVV);
  • in materiële of immateriële vaste activa die over een periode van ten minste drie jaar afgeschreven kunnen worden;
  • die in België werkelijk en uitsluitend voor de beroepswerkzaamheid worden gebruikt;
  • en die tijdens het belastbaar tijdperk in nieuwe staat zijn verkregen of tot stand gebracht.

 

Over deze laatste voorwaarde: investeringen zijn tijdens het belastbaar tijdperk verkregen of tot stand gebracht wanneer deze tijdens dat jaar:

  1. ofwel tijdens dat tijdperk werkelijk in het bezit van de onderneming zijn gekomen;
  2. ofwel wanneer de belastingplichtige er tijdens dat tijdperk juridisch eigenaar van is geworden omdat ze alsdan het voorwerp zijn geweest van een voltrokken koop met onmiddellijke eigendomsoverdracht, ook al zijn ze nog niet geleverd en/of betaald.

 

Uitsluitingen:

  • in vaste activa die ook (deels) privé worden gebruikt;
  • in vaste activa die niet afgeschreven kunnen worden, zoals terreinen, of waarvan de afschrijving over minder dan drie belastbare tijdperken is gespreid;
  • in activa die zijn verkregen of tot stand gebracht met het doel het recht van gebruik aan een derde over te dragen, tenzij het gebruiksrecht overgedragen wordt aan een belastingplichtige die dezelfde investeringsaftrek zou kunnen genieten;
  • in personenwagens en auto's voor dubbel gebruik, met inbegrip van de zogenaamde ‘onechte’ lichte vrachtauto's die door de fiscus met een personenwagen worden gelijkgesteld en niet aan de voorwaarden van een lichte vrachtauto voldoen.

 

Conclusie:

Stel uw geplande investeringen niet uit en doe een beroep op het huidige voordelige stelsel van de investeringsaftrek. Een kwalificerende investering van 100 000 euro die een kleine vennootschap in 2022 nog doet, leidt immers tot een investeringsaftrek van 25 000 euro, wat aan het normale tarief vennootschapsbelasting (25 %) een potentiële belastingbesparing van 6 250 euro oplevert. Gebeurt diezelfde investering daarentegen pas doen in 2023, levert maar een potentiële belastingbesparing op van 2 000 euro.

 

Vriendelijke groet,

Team FACC