Personen die als daders of als medeplichtigen van fiscale misdrijven werden “veroordeeld”, zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de ontdoken belasting (art. 458 WIB 92 en soortgelijke bepalingen in andere belastingwetten: 73sexies Wbtw, 72 W.Succ., 207quater W.Reg., 207sexies WDR).

maandag 20 november 2017 - 9:52

Toepassingsvoorwaarde: veroordeling niet nodig

 

Hoewel de toepasselijke wetsbepalingen nadrukkelijk voorschrijven dat de betrokkene effectief als mededader of medeplichtige moet zijn “veroordeeld”, werd in de rechtspraak (en met name door het Hof van Cassatie, zie arresten van 25 mei 2011 en 14 mei 2014, FJF nr. 2011/242 en 2015/23) geoordeeld dat de notie “veroordeling” ook de beslissing omvat waarbij de rechter er zich toe beperkt, wegens de verjaring van de strafvordering, de constitutieve bestanddelen van het misdrijf als bewezen te verklaren.