Ja hoor, veel nieuws onder de zon. Daar brengen wij u dan ook graag van op de hoogte.

U vindt het recentste nieuws hier. Zoekt u wetgeving, publicaties of andere informatie die u kan afdrukken?

Dan kan u hier terecht.

Nieuwe taks op effectenrekeningen vanaf 10 maart 2018

13/03/2018

Vanaf 10 maart 2018 moet elke natuurlijke persoon die tijdens de referentieperiode één of meer effectenrekeningen aanhoudt, in België of in het buitenland, op zijn aandeel in de gemiddelde waarde van de belastbare financiële instrumenten op deze rekeningen, een taks van 0,15% betalen.

Is uw bedrijfs GDPR-Ready?

02/01/2018

GDPR (of ook Algemene Verordening Gegevensbescherming – AVG genoemd) gaat over het beheer en de beveiliging van persoonlijke gegevens van Europese burgers. Als organisatie moet u vanaf mei 2018 kunnen aantonen welke persoonsgegevens u verzamelt, hoe u deze data gebruikt en hoe u ze beveiligt (of u dit nu in uw datacenter of in de cloud buiten de EU beheert).

Gewijzigde voordelen alle aard voor pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement

11/12/2017

De voordelen van alle aard met betrekking tot het persoonlijk gebruik van een kosteloos ter beschikking gestelde pc, tablet, internetaansluiting, mobiele telefoon of vast of mobiel telefoonabonnement, worden forfaitair vastgesteld op:

Derde is nu ook aansprakelijk na ‘quasi-veroordeling

20/11/2017

Personen die als daders of als medeplichtigen van fiscale misdrijven werden “veroordeeld”, zijn hoofdelijk gehouden tot betaling van de ontdoken belasting (art. 458 WIB 92 en soortgelijke bepalingen in andere belastingwetten: 73sexies Wbtw, 72 W.Succ., 207quater W.Reg., 207sexies WDR).

Fiscaal controleur mag vragen stellen aan de werknemer van een belastingplichtige

11/09/2017

De fiscus mag zich bij de uitoefening van haar controlewerkzaamheden ook richten tot de werknemers van een belastingplichtige. Het Brusselse hof van beroep oordeelt dat die niet hoeft te beschikken over een (bijzondere) volmacht omdat een controle geen wijziging van de rechtstoestand van de belastingplichtige met zich meebrengt.

Interestvoet bij handelstransacties voor 2e semester 2017

05/09/2017

Laattijdige betalingen van facturen kunnen grote gevolgen hebben voor uw onderneming. De interestvoet die van toepassing is in geval van betalingsachterstand bij handelstransacties bedraagt 8% tussen 1 juli 2017 en 31 december 2017. Hij wijzigt dus niet ten opzichte van de interestvoet die gold voor het eerste semester van 2017.

Nieuwe Vlaamse hinderpremie bij openbare werken

05/09/2017

Openbare wegenwerken zijn een doorn in het oog van menig ondernemer. De Vlaamse regering kent sinds 1 juli jl. een hinderpremie toe bij ernstige hinder van openbare werken. De nieuwe premie kan elektronisch worden aangevraagd bij het Agentschap Innoveren en Ondernemen van de Vlaamse overheid. Met het forfaitair bedrag kan u de nodige maatregelen treffen om te blijven ondernemen.

Hoeveel brengt de doelgroepvermindering eerste aanwervingen op?

25/08/2017

Voor uw eerste aanwervingen kan u een flinke korting op uw patronale bijdragen voor de sociale zekerheid krijgen. Sinds 1 januari 2017 is de ‘doelgroepvermindering voor eerste aanwervingen’ voor de derde tot de zesde aanwerving verder versterkt. Het systeem is niet gewijzigd. Wat wel is veranderd, zijn de (hogere) bedragen van de kortingen en de (langere) toekenningsperiodes. De bijdrageverminderingen voor de aanwerving van een eerste of tweede werknemer veranderen niet.

Werkbaar en wendbaar werk: een overzicht van de maatregelen

25/08/2017

De wet van 5 maart 2017 houdende werkbaar en wendbaar werk bevat een resem maatregelen die ons arbeidsrecht moderniseren. Zonder in detail te treden, vindt u hieronder een overzicht van de nieuwigheden.

Flexijobs in de horeca: FAQ

25/08/2017

Vorig jaar werd het systeem van de flexijobs voor gelegenheidswerkers in de horeca ingevoerd. Belastingplichtigen die al voor minstens 4/5 een andere job hebben, kunnen zo op een fiscaal interessante manier bijklussen. De fiscus heeft recent een lijst met FAQ’s gepubliceerd om wat meer duiding te geven.

Pagina's